Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN CERRIVA B.V.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd met de daarachter vermelde betekenis. 2. Cerriva B.V: degene die de algemene voorwaarden gebruikt, statutair gevestigd te Oldenzaal, hierna te noemen Cerriva.

3. De Opdrachtgever: de koper die door ondertekening of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, zijnde een consument dan wel een persoon/partij in de uitoefening van een professioneel beroep of bedrijf.

4. Werkzaamheden: alle mogelijke vormen van dienstverlening, die samenhangen met of betrekking hebben op verkoop van keramische en natuursteen tegels dan wel andersoortige dienstverlening met betrekking tot tegelprojecten.

5. Opdracht: de tussen Cerriva en Opdrachtgever mondeling of schriftelijk gesloten overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst tot koop en verkoop, waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van documenten en/of het verrichten van werkzaamheden, zoals advies, installatie, montage en reparatiewerkzaamheden.

Artikel 2 Toepassingsgebied en reikwijdte

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cerriva gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Cerriva nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Cerriva worden aanvaard.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de Opdrachtgever die haar woonplaats of statutaire zetel buiten Nederland heeft.
4. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Cerriva zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Elke aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste (30) dertig werkdagen, berekend vanaf de dag van de aanbieding, tenzij Cerriva en Opdrachtgever op schriftelijke wijze een andere geldigheidsduur zijn overeengekomen.

3. Cerriva kan te allen tijde haar aanbieding intrekken, ook na aanvaarding, indien blijkt dat de door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie geheel of gedeeltelijk onjuist is en Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten of had kunnen weten dat de aanbieding naar maatstaven van alle redelijkheid en billijkheid niet juist of gedeeltelijk onjuist is.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van Cerriva binden Cerriva niet. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Cerriva zijn alleen bindend, nadat en voor zover zij door Cerriva uitdrukkelijk zijn bevestigd. 2. Bij verschil tussen de bestelling van Opdrachtgever en de bevestiging van Cerriva is uitsluitend de bevestiging van Cerriva bindend.

3. Cerriva is bevoegd, naar redelijk oordeel, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet aan Cerriva wordt verschaft, is deze gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het mogelijke recht op schadevergoeding aan de zijde van Cerriva en zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

4. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de (leverings)verplichtingen van Cerriva redelijkerwijs niet kan worden verlangd, is deze gerechtigd deze op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan drie maanden duren, dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen tegels door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden.

5. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet beperkt tot, begrepen:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van Cerriva of door derde(n);
c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van Cerriva of van Cerriva naar Opdrachtgever wordt bemoeilijkt of belemmerd; d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook;

e. ziekte van personeel;
f. stakingen van personeel aan de zijde van Cerriva of een derde van wie Cerriva voor de nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is.
6. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
7. De tegels worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
8. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook, is Cerriva nimmer aansprakelijk.
9. Annulering door Opdrachtgever van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Cerriva. Indien Cerriva akkoord gaat met de annulering, is Opdrachtgever aan Cerriva een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst zou moeten hebben voldaan, onverminderd het recht van Cerriva op volledige vergoeding van kosten en schade.

Artikel 5 Meer en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2. Meer en minderwerk moet schriftelijk tussen Cerriva en de Opdrachtgever worden overeengekomen. Cerriva is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Cerriva zonder tegenwerping van de wederpartij met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3. Verrekening van meer en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. 4. Verrekening van meer en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Levertijd

1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Cerriva gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van (3) drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van Opdrachtgever, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.
3. Overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever opzet of grove schuld van Cerriva bewijst.

Artikel 7 Vervoer

1. Indien de tegels, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor Opdrachtgever gereed staan en Cerriva zulks aan Opdrachtgever heeft medegedeeld, is Opdrachtgever tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft Cerriva het recht hetzij de tegels voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan Opdrachtgever te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Cerriva op vergoeding van schade en kosten.

2. De Opdrachtgever is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Bij niet nakoming van deze verplichting is hetgeen onder punt 1 genoemde en bepaalde van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. Het vervoermiddel is ter keuze van Cerriva, zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde onder punt 4 van het artikel betreffende de overeenkomst.
4. Door Cerriva te leveren tegels reizen voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Prijs, Betaling en facturering

1. De door Cerriva opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens, exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

2. Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, al dan niet ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Cerriva gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Betaling door de Opdrachtgever dient op de door Cerriva aangegeven wijze en binnen de door Cerriva aangegeven termijn plaats te vinden. Betalingen dienen in ieder geval te geschieden binnen (14) veertien dagen na factuurdatum, netto, zonder enige aftrek, inhouding of schuldvergelijking, verrekening of opschorting, op een door Cerriva aangegeven bank- of girorekening.

4. De Opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn en zal zonder aanzegging een vertragingsrente ad 1% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een maand gerekend zal worden.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Cerriva naar aanleiding van het verzuim van de Opdrachtgever zijn gemaakt of nog zullen worden gemaakt, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Op alle afgeleverde en nog niet volledig betaalde materialen berust het eigendomsvoorbehoud van Cerriva. Bij blijvende niet nakoming in de betaling kan Cerriva haar materialen al dan niet verwerkt ophalen.

2. Indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van punt 1 van dit artikel jegens Cerriva niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Cerriva zonder

ingebrekestelling gerechtigd de geleverde tegels terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van Opdrachtgever worden gebracht.

3. Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende tegels te vervreemden, dan wel op de betreffende tegels een pandrecht of bezitloos pandrecht of anderszins een beperkt recht te vestigen.

4. Cerriva verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde tegels onder voorbehoud van pandrecht van Cerriva, ten behoeve van andere aanspraken die Cerriva op Opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan Cerriva zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 10 Garantie

1. De garantieverplichting van Cerriva strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
2. De eventuele garantie van Cerriva geldt niet, indien:

a. de Opdrachtgever jegens Cerriva in verzuim is;
b. de tegels aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld en als gevolg daarvan zijn beschadigd door toedoen van de Opdrachtgever;
c. de tegels langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
d. Cerriva niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken;
e. (1) één jaar na de levering is verstreken.
3. Cerriva garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en klachten

1. Getoonde monsters en/of voorbeelden zijn doorsnee monsters tenzij nadrukkelijk anders door Cerriva aangegeven. 2. Onder (1) één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.

3. Bij levering van natuursteen per m2 wordt door de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.

4. Nuance en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten, zodat Cerriva niet gehouden is hierop reclames te accepteren.
5. Cerriva staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van veranderingen van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen, nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

6. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Cerriva te leveren tegels moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke en/of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking bieden Opdrachtgever geen aanspraak jegens Cerriva, op welke wijze dan ook.

7. Op straffe van verval moeten alle aanspraken inzake kwaliteit, kwantiteit of verkeerde levering jegens Cerriva uiterlijk binnen (8) acht dagen na levering aan Cerriva bekend worden gemaakt. Klachten omtrent facturatie dienen binnen (8) acht dagen na dagtekening factuur schriftelijk worden meegedeeld. a. Behoudens het hierna bepaalde is resp. zijn Cerriva, noch zijn medewerker(s), noch door Cerriva ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de Opdrachtgever of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van tegels, de geleverde tegels zelf of het gebruik daarvan. Deze bepaling geldt overeenkomstig ten aanzien van eventuele werkzaamheden en/of adviezen.

b. De aansprakelijkheid van Cerriva voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot opnieuw levering van hetgeen is overeengekomen dan wel tot op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag. Indien het factuurbedrag niet toereikend is ten opzichte van de daadwerkelijke geleden directe schade door Opdrachtgever, dan is deze schade te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Cerriva is verzekert conform de verzekeringspolis van Cerriva (maximaal € 2.500.000 per aanspraak, met een maximum van € 5.000.000 per verzekeringsjaar) en het bedrag dat de verzekering op basis daarvan redelijkerwijs uitkeert.

c. Cerriva is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade of gevolgschade op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, waar mede onder, maar niet beperkt tot, wordt begrepen transportkosten, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie, zelfs indien Cerriva in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

8. Indien deze overeenkomst de verkoop van tegels betreft die Cerriva van derden betrekt of betrokken heeft, is de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van Cerriva beperkt tot datgene waarvoor de leverancier of een derde ingeschakeld door Cerriva jegens Cerriva verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

9. Opdrachtgever vrijwaart Cerriva tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van tegels, de geleverde tegels zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Cerriva tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de Cerriva verstrekte informatie.

Artikel 12 Faillissement, schuldsanering, surseance van betaling, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Cerriva heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de Opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. in een schuldsaneringstraject komt op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
c. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
d. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
e. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
f. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De Opdrachtgever moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie van elkander zorgvuldig te bewaren en geheim te houden, totdat uit de aard en inhoud blijkt dat het niet meer als vertrouwelijke informatie behoeft te worden aangemerkt.

Artikel 14 Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in het geval dat de werkzaamheden verricht zijn in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

2. Partijen trachten middels acceptatie van deze algemene voorwaarden geschillen die naar aanleiding van, of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, in onderling overleg op te lossen en zoveel mogelijk in de minne te schikken.

2. Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst tussen partijen en/of in het kader van deze algemene voorwaarden mocht ontstaan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Overijssel, locatie Almelo. of de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Cerriva is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

3. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij eventuele verschillen steeds beslissend.

Artikel 15 Geldigheid van deze algemene voorwaarden

1. De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig of onredelijk bezwarend, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn, dat het ongeldige of onredelijk bezwarende beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

2. Aanvullingen op, en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen alleen rechtsgeldig zijn indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, of schriftelijk door Opdrachtgever zijn bevestigd. Cerriva heeft het recht indien er sprake is van gewijzigde wetgeving waardoor een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd komen met de gewijzigde wetgeving, de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen en in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wettelijke regels. Voorts heeft Cerriva de bevoegdheid om bovengenoemde algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer Cerriva daarbij een zodanig zwaarwegend belang heeft dat het belang van de Opdrachtgever daarvoor redelijkerwijs moet wijken. Opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 1 juni 2017 bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo onder nummer [.......]

Aldus opgemaakt in Enschede, 1 juni 2017

Onze nieuwsbrief